PF Test cer PF3 – 9

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHI TIẾT

PalFish online lesson courageously, your performance was great! Good job! In the future, you may focus on improving the following parts. Pronunciation: Can pronounce clearly and has a strong imitation ability. Will be able to grasp better pronunciation and intonation if studied in a better English environment. Listening: Can react accurately and keep teacher’s pace. Has the potential to adapt to native speaker’s speaking speed after exercise. Fluency: Can express initiatively and interact naturally. Will be able to develop a dual language system if got more output opportunities. Vocabulary: Can talk about familiar and unfamiliar topics. Accumulate vocabulary to increase flexibility. Grammar: Comprehended knowledge fast. The ability to utilise knowledge flexible is expected to be improved.
Suggestions: 1. Immitate original English materials and English movies, grasp standard pronunciation. Recommend to use PalFish Reading App to listen to foreign teacher’s dubbing and score your own recordings. 2. Strenghten phonics, grasp the pronunciation patterns of letters combinations and to be able to pronunce more words. 3. Learn PalFish course with native English speakers, learn about common words in school and daily life scenarios, utilise five basic sentence patterns and three tenses, enrich expressions, foster the ability of interactive questioning, answering and discussing. 4. Create a immersive language environment, learn from native speakers to practice, learn about immediate evaluation language and output in common daily life scenarios.

Họ tên

Dương Anh

12 tháng (2 buổi/tuần)

THỜI GIAN HỌC ĐỊNH HƯỚNG:

94 lần

SỐ LẦN PHÁT ÂM:

PF6 – PF7

TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA:

A+

BIỂU HIỆN TRONG LỚP HỌC:

Trình độ hiện tại: PF5

Tuổi

8 tuổi

Nhận xét của giáo viên

Mục tiêu đầu ra

1) Cách tính điểm dựa trên báo cáo đánh giá từng tháng: kết hợp công nghệ AI và chấm điểm trực tiếp từ giáo viên phụ trách gồm 4 thang điểm:
– Từ vựng và ngữ âm (Tối đa 10 điểm)
– Ngữ pháp và mẫu câu (Tối đa 10 điểm)
– Đọc hiểu (Tối đa 10 điểm)
– Nghe và nói (Tối đa 10 điểm) Tổng điểm 40 kèm theo đánh giá phân tích chi tiết 
2) Tổng điểm yêu cầu đầu ra tính tổng toàn bộ khoá học chia trung bình tháng đạt trên 60% được xem là đạt đầu ra theo yêu cầu. 
– 06 tháng: 144/240 điểm 
– 12 tháng: 288/480 điểm 
– 24 tháng: 576/960 điểm

Điều kiện đảm bảo đầu ra:

  • Ôn tập, lên lớp và làm luyện tập ít nhất 90% số buổi học. 
  • Luyện tập PalFish English (sách hoạt hình bản quyền từ Cambridge, Oxford) tối thiểu 70% số buổi học. 
  • Không gián đoạn việc học quá 15 ngày trong toàn bộ khoá học

Phương thức tính điểm đầu ra: