PF Test cer PF3 – 9

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CHI TIẾT

– Attitude: Students work hard to interact with the Teacher with a happy and excited attitude.
– Strengths: Students are able to recognize words and animals. Students have basic vocabulary. Relatively good listening ability, students can understand the basic questions of the teacher and answer in simple sentences. Students can pronounce familiar words correctly.
– Weaknesses: Students have not learned how to pronounce the phonetic pronunciation with new words. Students say sentences without emotion, without accentuating in sentences, making sentences stiff and without focus. The vocabulary is not diverse, most of the words you know are academic words learned in books. Sometimes students still have the habit of answering according to the main idea or needing suggestions. Reaction is not fast. Students are not confident when answering questions or expressing personal opinions. Limited ideas.

Họ tên

Phương Linh

12 tháng (2 buổi/ tuần)

THỜI GIAN HỌC ĐỊNH HƯỚNG:

79 lần

SỐ LẦN PHÁT ÂM:

PF7 – PF8

TRÌNH ĐỘ ĐẦU RA:

A+

BIỂU HIỆN TRONG LỚP HỌC:

Trình độ hiện tại: PF6

Tuổi

11 tuổi

Nhận xét của giáo viên

Mục tiêu đầu ra

1) Cách tính điểm dựa trên báo cáo đánh giá từng tháng: kết hợp công nghệ AI và chấm điểm trực tiếp từ giáo viên phụ trách gồm 4 thang điểm:
– Từ vựng và ngữ âm (Tối đa 10 điểm)
– Ngữ pháp và mẫu câu (Tối đa 10 điểm)
– Đọc hiểu (Tối đa 10 điểm)
– Nghe và nói (Tối đa 10 điểm) Tổng điểm 40 kèm theo đánh giá phân tích chi tiết 
2) Tổng điểm yêu cầu đầu ra tính tổng toàn bộ khoá học chia trung bình tháng đạt trên 60% được xem là đạt đầu ra theo yêu cầu. 
– 06 tháng: 144/240 điểm 
– 12 tháng: 288/480 điểm 
– 24 tháng: 576/960 điểm

Điều kiện đảm bảo đầu ra:

  • Ôn tập, lên lớp và làm luyện tập ít nhất 90% số buổi học. 
  • Luyện tập PalFish English (sách hoạt hình bản quyền từ Cambridge, Oxford) tối thiểu 70% số buổi học. 
  • Không gián đoạn việc học quá 15 ngày trong toàn bộ khoá học

Phương thức tính điểm đầu ra: